CBR » ARCHIWUM
  
 Archiwum
  
  
2015 zapraszamy na stronę: renesans.polonistyka@uj.edu.pl
31 grudnia 2015, godz.01.01
2014 Jakub Niedźwiedź, Wiersz "Do Jakuba z Sienna" a początki poezji humanistycznej w Krakowie w XV w.
28 lutego 2014, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Francesco Cabras, Elegia I 1 Jana Kochanowskiego w redakcji rękopiśmiennej oraz drukowanej. Od tekstualnej imitatio do rozważań ekdotycznych.
29 stycznia 2014, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
2013 Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Latinitas jako narzędzie dzielące. Nieporozumienia (a może brak możliwości porozumienia?) w dialogu Zamoyskiego z Bodinem w kontekście elekcji Henryka Walezego na króla Polski
20 listopada 2013, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Lidia Grzybowska, „De arte praedicandi”: teoria Jakuba z Fusignano i praktyka Mikołaja z Błonia
18 pazdziernika 2013, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Piotr Wilczek, Michał Choptiany, Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Badania, problemy, postulaty
24 maja 2013, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  WARSZTATY PRZEKŁADOWE - spotkanie z tłumaczką języka hiszpańskiego, Magdaleną Pabisiak, nt. "Dawna literatura hiszpańska czyli sztuka myślenia ośmiozgłoskowcem"
14 maja 2013, godz.17.30
Kraków, ul. Gołębia 16, p. 54
  Jakub Koryl, Dlaczego Arystoteles był zdaniem Lutra cuchnącym filozofem? Albo o filozoficznej roli Lutra
22 marca 2013, godz.12.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Zvonimir Milanović, Rozmowa poety i teologa w „Dialogu o Herkulesie“ Marka Marulicia. Założenia teologiczne i poetyckie
13 marca 2013, godz.11.30
Kraków, ul. Gołębia 16, p. 51A
  Barbara Kaszowska, O pożytkach i szkodliwości historii (literatury) dla życia. Między literaturą staropolską i literaturą wczesnonowożytną
27 lutego 2013, godz.12.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
2012 Gabriela Kurylewicz, Rola św. Tomasza z Akwinu w filozofii metafizycznej Giovanniego Pico della Mirandola
14 grudnia 2012, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Barbara Milewska-Waźbińska, Kolumna Zygmunta w Warszawie – filologiczna glosa
14 listopada 2012, godz.12.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Koncert: Barok, rokoko, klasycyzm, czyli szalony wiek XVIII
27 pazdziernika 2012, godz.18.00
Muzeum Narodowe w Krakowie, Dom Mehoffera, ul. Krupnicza 26
  Michał Choptiany, Konrad Gesner (1516−1565) jako czytelnik Pieśni o żubrze Mikołaja Hussowskiego
19 pazdziernika 2012, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Gabriela Kurylewicz, Platon, metafizyka i muzyka
1 czerwca 2012, godz.13.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Koncert: Maestria barokowa
26 maja 2012, godz.17.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Grażyna Urban-Godziek, Amant przed drzwiami – od paraklausithyronu do serenady. Z rozważań metodologicznych nad poezją renesansu
21 marca 2012, godz.10.00
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
  Ałła Brzozowska, "Carmen de bisonte" Mikołaja Hussowskiego, czyli ostatnia mowa polityczna Erazma Ciołka.
11 stycznia 2012, godz.11.30
Pałac biskupa Erazma Ciołka, Kraków, ul. Kanonicza 17
2011 Ałła Brzozowska, Erazm Ciołek - vir dicendi peritus. Na podstawie mów i listów
25 listopada 2011, godz.11.30
ul. Gołębia 16, s. 42
  Wojciech Ryczek, Niebezpieczna dziedzina. Bartłomiej Keckermann o historii i historiografii.
1 czerwca 2011, godz.15.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  Clarinda Calma, Polska recepcja „Rationes Decem” Edmunda Campiona
18 maja 2011, godz.15.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  Marcello Piacentini, Czy Maria była „letnia”? O domniemanym hapax legomenon z polskiej „Historii Trzech Króli”
11 maja 2011, godz.17.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Maria Łukaszewicz-Chantry, Wanda – krakowska Amazonka w poezji nowołacińskiej.
22 marca 2011, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Tomasz Nastulczyk, „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść”. Erazm z Rotterdamu jako komentator Listów Pawłowych.
23 lutego 2011, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Marcin Godawa, Uczeń idealny? Postać św. Jana Apostoła w polskiej literaturze religijnej okresu potrydenckiego.
26 stycznia 2011, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
2010 Jakub Niedźwiedź, Kto czytał i kto pisał w Wilnie w II poł. XVI i I poł. XVII wieku?
3 grudnia 2010, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  Anna Lepacka, Od pielgrzyma do turysty. Polscy peregrynaci w Wiecznym Mieście w drugiej połowie XVI wieku.
24 listopada 2010, godz.18.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  Alicja Raczyńska, Metamorfozy w poezji żałobnej Giovanniego Pontana (De tumulis).
19 maja 2010, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  Wojciech Ryczek, Renesansowe teorie figuratywności: Peter Schade (Petrus Mosellanus)
21 kwietnia 2010, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  Grażyna Urban-Godziek, „De consolatione somni”, czyli jak za pomocą snu uwolnić się od udręk miłosnych. Boecjańsko-Petrarkijski motyw w ujęciu humanistów (G. Pontano, J. Secundus, J. Kochanowski)
17 marca 2010, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 207
2009 Gabriela Kurylewicz, Poznawanie i niepoznawanie istnienia - filozofia metafizyczna Giovanniego Pico della Mirandola
2 grudnia 2009, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  Radosław Grześkowiak, Jakub Niedźwiedź, Emblematy Mikołaj Mieleszki SJ – najwcześniejsze polskie adaptacje cyklów Hermana Hugona „Pia desideria” i Antona Wieriksa „Cor Iesu amanti sacrum”.
18 listopada 2009, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  „Kochanowski alla corte di Alvise Cornaro”
19 wrzesnia 2009, godz.16.45
Loggia Cornaro, Padova, Italia
  Angelo Beolco, zw. Ruzante, dwie jednoaktówki: „Rozmowa Ruzantego, który powrócił z wojny” oraz „Łasica”
4 kwietnia 2009, godz.19.00
Teatr PWST, scena im. S. Wyspiańskiego, ul. Straszewskiego 22
  Gabriele Fanti „Ruzante i jego teatr” oraz Bruno Lovadin „Alvise Cornaro i jego żywot poczciwy”
3 kwietnia 2009, godz.16.00
ul. Grodzka 64, s. 06
  Michał Choptiany, Renesansowa ars vituperandi. Przypadek Brutinae Quaestiones Pierre'a de la Ramée
14 stycznia 2009, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
2008 Anna Chojowska-Szymańska, Tragedia humanistyczna tragedią klasyczną? O pograniczach genologicznych dramatu doby renesansu.
26 listopada 2008, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  Mirosław Lenart, Święci w dziejach rycerstwa polskiego. Kult świętych w wojsku polskim od XVI do XVIII wieku i jego średniowieczna tradycja w świetle tekstów przeznaczonych do użytku żołnierzy.
15 pazdziernika 2008, godz.11.30
ul. Grodzka 64, s. 208
  Emiliano Ranocchi, Sztuka konwersacji w kulturze dawnej: włosko-francuski i włosko-włoski spór o pierwszeństwo. O narodowej kleptomanii Francuzów i o niekończącym się upadku Włoch
26 maja 2008, godz.18.30
ul. Gołębia 18, s. 24
  Barbara Marczuk-Szwed, Czy warto być Muzą? - antypetrarkizm w renesansowej poezji francuskiej
21 kwietnia 2008, godz.18.30
ul. Gołębia 16, s. 24
  Jacek Wójcicki, Kod Tobiasza, czyli matka odchodzi. Szkic filologiczno-paranoiczny z dziejów literatury szesnastowiecznej
10 marca 2008, godz.18.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 24
  Aneta Kliszcz, Pies na tropie satyrów, czyli „Explicatio eorum omnium quae ad satyram pertinet” Francesco Robortella
25 lutego 2008, godz.18.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 24
  Bartosz Awianowicz, Tułaczka i wygnanie w poezji Owidiusza i Filipa Kallimacha Buonaccorsiego – między poetycką autobiografią a kreacją literacką
14 stycznia 2008, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
2007 Justyna Kiliańczyk-Zięba, O nobilitacji Jana Januszowskiego i portrecie renesansowego architypografa
11 grudnia 2007, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  George Gömöri, The Polish Swan Triumfant - M. K. Sarbiewski's impact on 17th century English poets
7 grudnia 2007, godz.10.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Anna Wasyl, Maximianus i elegia rzymska u schyłku antyku.
5 listopada 2007, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Elżbieta Barbara Lenart, Renesansowa płyta epitafijna Erazma Kretkowskiego w Bazylice św. Antoniego w Padwie
11 czerwca 2007, godz.18.30
Kraków, ul. Grodzka 64, s. 302
  Maria Nitka, "Wobec Rafaela czymże jesteśmy..." Polscy malarze i krytycy sztuki wieku XIX wobec renesansu włoskiego
14 maja 2007, godz.18.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 52
  Jakub Niedźwiedź, Jan Kochanowski – poeta litewski
23 kwietnia 2007, godz.18.30
ul. Gołębia 20, s. 21
  Magdalena Ryszka-Kurczab, „Niepodobna to rzecz, by Bóg Boga rodzić miał”, czyli jak ksiądz Hieronim Powodowski z arianami dysputował. Retoryka – dialektyka – logika
28 marca 2007, godz.18.00
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Angelika Modlińska, Inspirowana Psałterzem praktyka parafrastyczna poetów nowołacińskich XVI i XVII wieku. Exempla silesiaca
26 lutego 2007, godz.17.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Monika Woźniak, Słowa klucze w trzynastowiecznej poezji włoskiej, a ich przekład na język polski
12 stycznia 2007, godz.17.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
2006 Elwira Buszewiczowa, O poezji Urbana VIII
10 listopada 2006, godz.17.30
Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42
  Piotr Oczko, Batawizm - kuzyn sarmatyzmu
24 pazdziernika 2006, godz.17.30
Kraków, Gołębia 16, s. 54
  Marcin Polkowski, Motywy europejskiej poezji miłosnej w sonetach Pietera Corneliszoona Hoofta ze zbioru "Emblemata Amatoria"
16 maja 2006, godz.17.30
ul. Gołębia 16, sala 42
  Noémi Petneki, Pogański mit i renesansowy topos.
Węgierskie źródła panegiryku Pawła z Krosna ku czci św. Władysława

11 kwietnia 2006, godz.18.20
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Anna Klimkiewicz, Niccolò Machiavelli, "Książę" - nowe tłumaczenie traktatu
28 lutego 2006, godz.18.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
2005 Roma Sendyka, Nowy historycyzm. Metodologia badań nad renesansem
13 grudnia 2005, godz.18.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Magdalena Ryszka-Kurczab, Ślub i grzech w szesnastowiecznej tragedii "Jeftes" G. Buchanana/J. Zawickiego
25 listopada 2005, godz.18.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Agnieszka Wojtylak-Heszen, "Carmina Burana" – refleksje nad tłumaczeniem pieśni
14 czerwca 2005, godz.17.30
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Magdalena Bilińska, Łacińskie przekłady "Canzoniere" Petrarki do połowy wieku XVI: nieznana historia znanych utworów
23 maja 2005, godz.17.30
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Grażyna Urban-Godziek, "Treny" Jana Kochanowskiego w kontekście twórczości żałobnej Giovanniego Pontana
25 kwietnia 2005, godz.17.30
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Maria Maślanka-Soro, Katharsis klasyczna i katharsis dantejska: granice tragizmu w "Komedii" Dantego
19 kwietnia 2005, godz.22.39
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Ryszard Kasperowicz, Burckhardt i Gewaltmenschen, czyli o pułapkach tzw. renesansyzmu
2 lutego 2005, godz.17.30
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Justyna Łukaszewska, Monastery, mansiony i namioty. Dzieje nowożytnej kultury greckiej
17 stycznia 2005, godz.18.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
2004 Hanna Szabelska, Metamorfozy pojęcia konwencjonalności znaku w filozofii renesansu
20 grudnia 2004, godz.17.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42
  Caterina Squillace, Geografia renesansu. Obraz świata we włoskiej historiografii XV i XVI wieku
9 listopada 2004, godz.18.00
Kraków, Gołębia 16, s. 42