CBR » AKTUALNOŚCI
  
14 stycznia 2009
ul. Grodzka 64, s. 208
Michał Choptiany, Renesansowa ars vituperandi. Przypadek Brutinae Quaestiones Pierre'a de la Ramée
  
  
Informacje

Celem wystąpienia jest prezentacja strategii argumentacyjnych stosowanych przez Pierre’a de la Ramée w jego wczesnym, bo pochodzącym z 1547 roku, traktacie Brutinae Quaestiones. Choć Quaestiones należy czytać przede wszystkim jako gwałtowny atak na arystotelesowskie fundamenty teorii retoryki, to trzeba jednocześnie pamiętać, iż mamy tutaj do czynienia z niezwykle kunsztownym i dowcipnym humanistycznym tekstem. Zasypuje on czytelnika licznymi figurami, obrazami, analogiami, paralelami, wybuchami sarkazmu i popisami ironii. Z uwagi na te własności tekstu, wystąpienie będzie poświęcone prezentacji wybranych fragmentów Quaestiones od strony technik i strategii argumentacyjnych zastosowanych przez Ramusa do przeprowadzenia ataku na autorytety Arystotelesa i Cycerona.

Tekst Ramusa skłania do postawienia mu kilku pytań, m.in. o to: (1) jaka jest rola quasi­-dialogicznej struktury tekstu traktatu; (2) za pomocą jakich obrazów ukształtowany został wizerunek Cycerona; oraz (3) jaka jest rola toposu obsuritatis. Wszystkie te pytania prowadzą nas do umiejscowienia tekstu Quaestiones w kontekście technik konstruowania retorycznych nagan oraz inwektyw, stosowanych szeroko przez uczonych humanistów współczesnych Ramusowi. W rezultacie okazać się może, iż tekst Ramusa jest samozwrotny, zaś nagana wygłoszona pod adresem jednego z głównych antycznych kodyfikatorów retoryki, a wymierzona przeciwko retoryce w kształcie do tej pory uznawanym za słuszny, staje się pośrednio dowodem na żywotność technik retorycznych i ich skuteczność.

Quaestiones nie są tylko krytyką retoryki Cyceroniańskiej, ale zawierają także program pozytywny. Dlatego też przedmiotem ostatniej części wystąpienia będzie analiza pozytywnego programu zawartego w tekście Ramusa oraz próba rekonstrukcji jego stanowiska w kwestii rozdziału retoryki i dialektyki. Retoryczna inwektywa i nagana stała się tutaj narzędziem do zaprezentowania własnego stanowiska sformułowanego w opozycji do „Arystotelesowskich ciemności”.