CBR » KONFERENCJE
  
16-17 marca 2009Retoryka dawna. Ogólnopolska konferencja naukowa studencko-doktorancka
 Celem konferencji jest przede wszystkim próba integracji rozproszonego środowiska młodych badaczy zajmujących się literaturą średniowieczną oraz wczesnonowożytną powstającą w różnych kręgach kulturowych. Chcemy stworzyć swoiste forum dla wymiany pomysłów, idei, koncepcji, interpretacji oraz sprawić, by młodzi „staropolanie” wyszli z bibliotek i działów starych druków i pokazali szerszej publiczności akademickiej, czym się zajmują.Jesteśmy zainteresowani wystąpieniami dotyczącymi retoryki zarówno w jej ściśle teoretycznym aspekcie, jak również referatami mającymi charakter próby lektury retorycznej i ukazania maszynerii retorycznej w działaniu. Oto proponowane zagadnienia wystąpień:                                                                                               ● przemiany retoryki od średniowiecza do oświecenia ● status teorii retoryki na przestrzeni epok ● samoświadomość teoretyczna retoryki ● problem społecznej obecności retoryki we wczesnej nowożytności ● retoryka kościelna a retoryka świecka ● retoryka w różnych systemach pedagogicznych ● problem autorytetu w retorycznej teorii i praktyce ● zależność system retoryczny−tekst ● retoryka a teoria argumentu ● 1000 nieznanych autorów − problem kanonu idei retorycznych ● historia gatunków retorycznych ● antyczne systemy retoryczne i ich kontynuacje ● systemy retoryki dawnej i ich reinterpretacje współczesne ● czy historia retoryki jest historią ciągłą? ● retoryka a filozofia ● retoryka a hermeneutyka ● retoryka jako modus legendi tekstów kultury i literatury dawnej ● retoryka a humanistyczna pajdeja i antropologia ● retoryka a poetyka ● retoryka a komparatystyka intersemiotyczna                                                                                         ● ● ● Zgłoszenia razem z abstraktami referatów (max. 20-25 min.), przyjmujemy do dnia 27 lutego 2009 r. i zapisane w formacie doc lub rtf (czcionka Times New Roman 12 pt., interlinia 1,5 pt., max. 1800 znaków) przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem retoryka2009@gazeta.pl                                                                                              ● ● ● Numer konta, na które należy będzie wpłacić (w nieprzekraczalnym terminie 9 marca 2009) opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł zostanie przez nas podany w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia referatu. Opłata będzie przeznaczona na pokrycie częściowych kosztów druku materiałów pokonferencyjnych.                       KOMITET ORGANIZACYJNY Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Borowski (Wydział Polonistyki UJ)Koordynatorzy: Michał Choptiany (Wydział Polonistyki UJ) & Wojciech Ryczek (MISH UJ)