CBR » KONFERENCJE
  
27-28 kwietnia 2005 Tożsamość europejska a tożsamość polska
28 kwietnia, 09.00
Dorota MisiejukJolanta MuszyńskaTożsamość kulturowa w społecznych warunkach grupy mniejszościowej. Przypadek Białorusinów w Polsce (Obrady)
  
  
Abstrakt:Celem wystąpienia będzie prezentacja badanych procesów przekazu kultury i związanych z tym procesów integracji kulturowej na przykładzie grupy mniejszościowej Białorusinów. Analizie zostanie poddany konstrukt: “kultura białoruska” w społecznym odbiorze jednostek identyfikujących się z nią, w zależności od statusu czy roli społecznej respondentów. Analiza zebranych danych dotycząca zależności i korelacji dotyczących kompetencji do kultury symbolicznej z perspektywy wieku i odebranej edukacji w założeniu ma za zadanie ukazać specyfikę tożsamościową grupy mniejszościowej Białorusinów w Polsce.Omówione będą kategorie kultury tradycyjnej z perspektywy wagi i znaczenia w kreowaniu identyfikacji z kulturą. Tożsamość kulturowa, oznaczająca swoistość symboli i wartości kulturowych grupy własnej, wyznacza – tak jak i w przypadku tożsamości narodowej, granice między tym, co rodzime i tym, co obce.Tożsamość kulturowa konstruowana jest w konkretnych warunkach społecznych. Odbywa się na bazie komunikacji społecznej.Pogranicze jako miejsce kontaktu społeczno-kulturowego zachodzącego między sąsiednimi narodami (grupami etnicznymi) i jego następstwami w postaci kształtującej się tam rzeczywistości społeczno-kulturowej należy rozpatrywać jako specyficzne warunki społeczne. Zderzenie każdej kultury, także i białoruskiej z innymi kulturami może owocować różnymi zmianami, z których najważniejsze dotyczą tożsamości kulturowej i związanej z nią tożsamości narodowej. W zbiorze wartości centralnych znajdują się te, które zostały wypracowane przez wieki, stając się podstawową treścią przekazu międzypokoleniowego. Proces ten gwarantuje trwanie i ciągłość każdej zbiorowości społecznej.Proces poszukiwania tożsamości kulturowej w kontekście pozyskiwania świadomości, wiąże jednostkę z określoną grupą lub zbiorowością, zakłada jednocześnie wyodrębnienie jej od przedstawicieli innych grup lub zbiorowości. Możliwy jest on w kontekście zachowania dziedzictwa przodków, dbałości o podstawowe wartości. Zdaniem S. Ossowskiego dziedziczenie wartości występuje wówczas, gdy mamy do czynienia z przenoszeniem się wzorów kulturowych poprzez kontakt społeczny.Tożsamość kulturowa przejawia się w zachowaniu, w identyfikacji z określonymi symbolami. Z perspektywy jednej grupy owe symbole stają się wykładnią wartości i norm drugiej grupy.Tradycja jest pojęciem, które ma wiele odniesień i da się je definiować rozmaicie, jednakże generalnie można przyjąć, że zawsze odnosi się ono do kwestii trwania kultury, czy pewnych jej elementów.